Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Tặng Sách

Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề Qua Kinh Kim Cang – Diệu Hạnh Vô Trụ

Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề Qua Kinh Kim Cang – Diệu Hạnh Vô Trụ

PHẨM 2   Chánh Văn: “- Lại nữa, nầy tu Bồ đề! Bồ tát đối với pháp nên không chỗ trụ mà thực hành bố thí. Nghĩa là, chẳng trụ s [...]
Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề Qua Kinh Kim Cang

Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề Qua Kinh Kim Cang

Hình ảnh Tổ Đạt Ma Để cho diễn đàn  ngày càng đi vào con đường của Phật đạo, thể hiện sự an lạc, hạnh phúc trong pháp tu. Với hạnh nguyện độ si [...]
2 / 2 POSTS