Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Pháp vị - Pháp cú

1 2 3 10 / 23 POSTS
Tỏ ngộ Như lai

Tỏ ngộ Như lai

Nếu chúng ta tỏ ngộ được tánh như lai vô trụ, thì nghiệp chướng xưa nay không. Vì tất cả pháp không dính không chấp giữ một pháp nào cả, thì căn d [...]
Giải thoát chẳng ở đây!

Giải thoát chẳng ở đây!

Hành giả không! Cái gì ở đây cảm thấy cái biết do âm thanh ánh sáng phát ra, thì ngay chỗ đó chỉ biết niệm đó lên rõ ràng, xuống như vậy rõ ràng n [...]
Nhất niệm đồng đẳng

Nhất niệm đồng đẳng

   Đức Lục tổ Huệ Năng dạy chúng ta phải biết nhất niệm đồng đẳng – định huệ một lượt không có trước sau. Không có Định trước rồi mới phát san [...]
Như Lai Thiền

Như Lai Thiền

“Hành” là sự chuyển hóa chuyển biến thể hiện bế tàng vạn pháp vạn niệm động dụng bế tàng. Tri là hiểu biết ngay đó. Vì không ngay đó thì không phả [...]
Như nói với tâm một mật ngữ

Như nói với tâm một mật ngữ

cửa động Long Thọ Đâu đâu cũng sáng thông biết cả, thì cái thân tâm này trải rộng trên khắp vạn vật, vạn pháp. Người hành giả tu theo mật chú Chuẩn [...]
Ông phải tự tu chớ có hỏi tôi

Ông phải tự tu chớ có hỏi tôi

  Để thấy sự mầu nhiệm của phương pháp tu Trí Bát nhã của đức Lục Tổ. Xin trích lời nói của Ngài: “Ông nên xem nơi bản tâm của mình, chớ c [...]
Bố Thí Ba La Mật

Bố Thí Ba La Mật

    Tất cả đều là công đức là sự sống là đạo. Mọi vật đều bình đẳng có phước báu, nhưng không chấp dính vào phước báu. Vì ngay đó [...]
Không như vậy

Không như vậy

Bậc thượng nhân là lấy trí huệ chân thật đó để soi thấy các pháp, nhìn thấy sự chân thật của nó, thấy từng chi tiết một của các pháp huyễn hợp [...]
Biết rõ thông

Biết rõ thông

Đã ngộ không rồi, nhưng vẫn bị sự đè nặng nhốt trong ngữ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngay đây tâm thức người hành giả như ăn dầu sôi lửa bỏng [...]
Nghĩ nghĩ!. Một sự kiện trực giác trả lời

Nghĩ nghĩ!. Một sự kiện trực giác trả lời

Thiên sư Vân Nham đến chỗ Qui sơn, qui sơn hỏi: – “Nghe nói là trưởng lão ở chỗ Dược sơn biết làm Sư Tử múa phải không?”. Vân nham thưa: [...]
1 2 3 10 / 23 POSTS