Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Duy Tuệ Thị Nghiệp

1 2 3 7 10 / 63 POSTS
Làm sao phân biệt  chân vọng tâm?

Làm sao phân biệt chân vọng tâm?

  Chân tâm cùng vọng tâm khi đối cảnh làm sao phân biệt chân vọng? – Vọng tâm đối cảnh có biết, nhưng mà biết nơi cảnh thuận nghịch, rồ [...]
Nhận giặc làm con

Nhận giặc làm con

Cứ mãi trôi lăn trong nghiệp thức kia vì ta đã nhận lầm “ giặc làm con”. Ngay đây rất khó, vì bao đời kiếp ta đã từng huân tập trong vọng nghiệp kia r [...]
Như nói với tâm một mật ngữ

Như nói với tâm một mật ngữ

cửa động Long Thọ Đâu đâu cũng sáng thông biết cả, thì cái thân tâm này trải rộng trên khắp vạn vật, vạn pháp. Người hành giả tu theo mật chú Chuẩn [...]
Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Những cái do ta biết ta tạo dựng lên đều do tâm hư dối giả hợp huyễn tạo nên cả. Từ nơi huyễn hợp huyễn tạo nên thành ra các tướng đều nằm trên lý d [...]
Hãy đem cái biết quăng vào thùng rác đi!

Hãy đem cái biết quăng vào thùng rác đi!

Nếu ngay nơi chỗ chúng ta tu chẳng thấy một pháp nào  nơi đấy, nhưng ngay nơi đó ta chấp lấy cái không thì cũng giống như đám mây trên trời che mặt [...]
Ông phải tự tu chớ có hỏi tôi

Ông phải tự tu chớ có hỏi tôi

  Để thấy sự mầu nhiệm của phương pháp tu Trí Bát nhã của đức Lục Tổ. Xin trích lời nói của Ngài: “Ông nên xem nơi bản tâm của mình, chớ c [...]
Ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến

Ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến

    Người hành giả Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích chỉ cần được ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến. Mà gốc cái sự tu là cái [...]
Bố Thí Ba La Mật

Bố Thí Ba La Mật

    Tất cả đều là công đức là sự sống là đạo. Mọi vật đều bình đẳng có phước báu, nhưng không chấp dính vào phước báu. Vì ngay đó [...]
Thế nào là sự chân thật cúng dường, bố thí

Thế nào là sự chân thật cúng dường, bố thí

Người tu theo Mật pháp Chuẩn Đề ngay nơi duyên mà biết trực nhận, cái biết trực nhận này là hàng ngày do sự huân tập  hành trì niệm của người hành [...]
Vọng tưởng có đáng sợ không?

Vọng tưởng có đáng sợ không?

Chúng ta thấy vọng tưởng có đáng sợ không? Nếu không đáng sợ để nó khởi lên luôn luôn như vậy có được không? Ở ngay đây mới là sự tu hành, Khi vọng [...]
1 2 3 7 10 / 63 POSTS