Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Kinh sách

1 2 3 5 10 / 44 POSTS
Cuộc Đời Và Sự Giải Thoát Của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Cuộc Đời Và Sự Giải Thoát Của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

TRÀNG NGỌC BÁU KIM CƯƠNG Cuộc Đời Và Sự Giải Thoát Của Đạo Sư Liên Hoa Sinh Jamgon Kongtrul[1] kết tập Pema Jungne Translations chuyển dịch Tạng- [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 18, 19)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 18, 19)

BÀI 18 Hán văn: Nhứt cú Di Đà Đại Bát Niết bàn Nhất luân Minh nguyệt Vạn lý không hàn Việt dịch: Một câu A Di Đà Là cảnh đại tịch diệt Mu [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 17)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 17)

BÀI 17 Hán Dịch: Nhứt cú Di Đà Viên mãn Bồ Đề Thiên cảnh vô thượng Vân biết dữ tế Việt Dịch: Một câu A Di Đà Tròn đủ Bồ Đề đạo Ráng mây đều [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 16)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 16)

BÀI 16 Hán Văn: Nhứt cú Di Đà Không như lại tạng Vạn pháp vị hình Nhất chân tuyệt tướng Việt dịch: Một câu A Di Đà Là không như lại tạng Vạ [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 15)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 15)

BÀI 15 Hán Văn: Nhứt cú Di Đà Đại viên trí cảnh Thân độ ảnh hàm Trùng trùng yêm ánh Việt Dịch: Một câu A Di Đà Gương đại viên trí cảnh Thân [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 14)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 14)

BÀI 14 Hán Văn : Nhứt cú Di Đà Viên Dung pháp giới Thực thể toàn chân Giao la vô ngại Việt Dịch: Một câu A Di Đà Dụng thông tròn pháp giới [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 13)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 13)

Bài 13 Hán Văn: Nhứt cú Di Đà Thanh tịnh thật tướng Tuyệt nghị, tuyệt tư Nan danh, nan trạng. Việt Dịch: Một câu Di Đà Cảnh thật tướng sạch [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 12)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 12)

BÀI 12 Hán dịch : Nhứt cú Di Đà Diệu chân như tánh Xuân tại hoa chi Tượng hàm cổ cảnh Việt dịch : Một câu Di Đà Lộ tánh diệu chân như Sắc x [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 11)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 11)

BÀI 11 Hán Văn: Nhất cú Di Đà Như lai tạng tâm Thủy ngoại vô lãng Khí nguyên thị kim Việt dich: Một câu Di Đà Là tạng tâm như lai Ngoài nướ [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 10)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 10)

BÀI 10 Hán văn: Nhất cú Di Đà Bạch ngưu giá cảnh Kỳ tật như phong Hành bộ bình chánh Việt dịch: Một câu Di Đà Xe gác ách trâu trắng Chạy lẹ [...]
1 2 3 5 10 / 44 POSTS