Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 16)

BÀI 16
Hán Văn: Nhứt cú Di Đà
Không như lại tạng
Vạn pháp vị hình
Nhất chân tuyệt tướng

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Là không như lại tạng
Vạn pháp dứt hình dung
Nhất chân tuyệt sắc tướng


Ở đây người hành giả cũng không còn thấy mình niệm nữa , mà tất cả từ tâm vạn niệm tự khởi lên A Di Đà Phật một thể tự nhiên như nhiên lục căn, lục trần, lục thức chỉ là A Di Đà Phật. Người hành giả ngay đây không còn sự tác ý tư niệm nữa. Ngay A Di Đà Phật là tâm biết rõ ràng cùng thể hiện cùng ẩn tàng. Tất cả vạn niệm cảm xúc, cảm thọ, động chuyển thanh tịnh, nháy mắt nhướng mày đều là A Di Đà Phật. Quốc độ của chư Phật hiện tiền nơi tâm ấy vô số kể không nghĩ bàn được. Ở nơi nào cũng là an lạc A Di Đà Phật không lúc nào không là an lạc A Di Đà Phật. Ngay đây người hành giả luôn ở trong sự an lạc lục căn, lục trần, lục thức đều A Di Đà Phật. Sắc thấy hiện lên thể hiện A Di Đà Phật, biết sắc, thọ, tưởng, hành đều A Di Đà Phật cái giận nó cuồn cuộn mang theo sự nóng, khó chịu. Nhưng hôm nay trạng thái đó cũng cuồn cuộn nhưng an lạc và A Di Đà Phật buồn thương cũng vậy. Vì tất cả những niệm khởi danh sắc đều thấm tẩm ướt an lạc A Di Đà Phật. Hiện tượng của danh sắc cảnh giới cực lạc quốc không có bờ mé an lạc, không ngăn che an lạc. An lạc không chỗ đến không đi, không trụ, không dị, không hoại, không diệt tức là cực lạc cõi ấy trong tâm .

Nhất tâm tự tướng A Di Đà.
Pháp giới mênh mông không giới an lạc A Di Đà.
Một niệm, vạn niệm
Sắc , thọ, tưởng, hành, thức.
An lạc A Di Đà.
Đóa hoa, sương trắng,
Lạnh,
Tuyết phủ,
Côn trùng trong đông reo
An lạc A Di Đà Phật.
Tôi khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không tôi không pháp an lạc A Di Đà.
Nước chảy trong hư không – an lạc A Di Đà.
Một điểm cơn gió ru hư không,
An lạc A Di Đà.
Hư không, không tướng cơn lốc hư không,
An lạc A Di Đà.
A Di Đà – A Di Đà – A Di Đà Phật.
Giọt nước rớt trong hư không.

Toảng…  Hư không mất
Giọt nước an lạc A Di Đà Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

Thiền tánh mật chú Chuẩn đề A Mi Đà Phật

Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi

Kim Cang Kiết Tường