Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Bóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

1 2 3 10 / 27 POSTS
Sự sống mật chú!

Sự sống mật chú!

Chúng ta tu,  thực hiện mật chú là phải biết chân thật động dụng thanh tịnh đời sống của Mật chú đó, phải biết hành trạng sống như thế, để một ngà [...]
Bóng tà dương rớt ” Tủm”

Bóng tà dương rớt ” Tủm”

Tất tất cả, tất cả những gì hiện tướng, rồi không hiện tướng. Để rồi một câu cú sắc màu âm thanh vang lên. Đó là tiếng chim, tiêng cú kêu, tiếng s [...]
Mộng của ai đó

Mộng của ai đó

  Quá khứ hiện tại vị lai cũng chỉ là  ảo giác, ảo tưởng, mộng của ai đó. Mắc cười quá. Đừng nói đừng cười, vì khắp biết mọi nơi, biết khắp [...]
Thánh trí, Như lai hiện tiền

Thánh trí, Như lai hiện tiền

Ngay đây, ngay đây là “ Khổ” trong khắp biết, biết khắp đó. Vạn sự 10 phương pháp giới cho đến vô lượng pháp giới thể hiện ngay đó, ngay đó Như la [...]
Đập nát vi trần tìm cái ” ta” ?

Đập nát vi trần tìm cái ” ta” ?

  Hỏi hỏi thăm ai. Cái ta đó về đâu? Khi tôi là ta lấy vạn vì sao. Ngân hà , Thiên hà đập nát nó ra thành vi trần, rồi đập nữa tiếp tục cứ [...]
Tri hành!

Tri hành!

Hình tướng của Đạt Ma Sư  tổ. Hình ảnh  Người như có và như đang quảy một cây gậy và chiếc giày. Cây gậy và hình bóng Ngài là tượng trưng cho sự đ [...]
Nhận giặc làm con

Nhận giặc làm con

Cứ mãi trôi lăn trong nghiệp thức kia vì ta đã nhận lầm “ giặc làm con”. Ngay đây rất khó, vì bao đời kiếp ta đã từng huân tập trong vọng nghiệp kia r [...]
Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Những cái do ta biết ta tạo dựng lên đều do tâm hư dối giả hợp huyễn tạo nên cả. Từ nơi huyễn hợp huyễn tạo nên thành ra các tướng đều nằm trên lý d [...]
Hãy đem cái biết quăng vào thùng rác đi!

Hãy đem cái biết quăng vào thùng rác đi!

Nếu ngay nơi chỗ chúng ta tu chẳng thấy một pháp nào  nơi đấy, nhưng ngay nơi đó ta chấp lấy cái không thì cũng giống như đám mây trên trời che mặt [...]
Ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến

Ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến

    Người hành giả Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích chỉ cần được ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến. Mà gốc cái sự tu là cái [...]
1 2 3 10 / 27 POSTS