Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Bóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

1 2 3 10 / 21 POSTS
Nhận giặc làm con

Nhận giặc làm con

Cứ mãi trôi lăn trong nghiệp thức kia vì ta đã nhận lầm “ giặc làm con”. Ngay đây rất khó, vì bao đời kiếp ta đã từng huân tập trong vọng nghiệp kia r [...]
Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Những cái do ta biết ta tạo dựng lên đều do tâm hư dối giả hợp huyễn tạo nên cả. Từ nơi huyễn hợp huyễn tạo nên thành ra các tướng đều nằm trên lý d [...]
Hãy đem cái biết quăng vào thùng rác đi!

Hãy đem cái biết quăng vào thùng rác đi!

Nếu ngay nơi chỗ chúng ta tu chẳng thấy một pháp nào  nơi đấy, nhưng ngay nơi đó ta chấp lấy cái không thì cũng giống như đám mây trên trời che mặt [...]
Ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến

Ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến

    Người hành giả Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích chỉ cần được ngay gốc mà tu thì ngọn sẽ đến. Mà gốc cái sự tu là cái [...]
Cái tâm như thế đó

Cái tâm như thế đó

  Cho đến ngày nay tôi không phải là một người chết lặng trong giáo lý giáo pháp Phật, không phải vì đau khổ cực nhọc thiếu thốn mà thâm n [...]
Một dòng tâm thức rớt lại

Một dòng tâm thức rớt lại

  Yêu yêu đi - yêu đi Mới bắt đầu của sự yêu người ta thường hay nói: “ yêu cho đời bớt khổ”.  nhưng mà yêu càng lúc mất đi hai chữ [...]
Sự sống của rõ biết

Sự sống của rõ biết

Ngay đây hãy biết rõ ràng, quay tâm thức, quay xoay cái biết rõ ràng đó trên dưới trong ngoài. Cũng như có một ánh sáng biết đang soi trong ý niệm [...]
“Meo Meo” cái nghe biết muôn thuở

“Meo Meo” cái nghe biết muôn thuở

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, người hành giả biết sống chân thật như vậy. Biết sống là biết ngay cái biết đó thể hiện mộ [...]
Quán tánh nước – thoại Thiền Sắc Giới

Quán tánh nước – thoại Thiền Sắc Giới

Tháp Đại giác Bồ đề đạo tràng - Ấn độ Người hành giả mật chú Chuẩn đề khi quán tánh nước sẽ thấy  rất nhiều vô lượng vô biên cảnh giới quốc độ tr [...]
Ánh sáng ngọc Mani

Ánh sáng ngọc Mani

   Người tỉnh giác họ không dính mắc chấp giữ một chi tiết, vấn đề nào hay một pháp nào cả. Họ luôn sống bình đẳng trung đạo mặc cho sắc tướng [...]
1 2 3 10 / 21 POSTS