Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Tiêu Điểm

1 2 3 20 10 / 195 POSTS
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 43

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 43

  Chánh văn:   Chân Bất Lập, Vong Bổn Không, Hữu Vô Cấu Khiển Bất Không Không. Nhị Thập Không Môn Nguyên Bất Trước, Nh [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 42

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 42

Chánh văn: Pháp Đông lưu, nhập thử thổ, Bồ Đề Đạt Ma vị Sơ Tổ. Lục đại truyền y thiên hạ văn, Hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Dịch : Ph [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 41

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 41

Chánh văn: Kiến pháp tràng, lập tông chỉ, Minh minh phật sắc Tào Khê thị. Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng, Nhị thập bát đại tây thiên ký. D [...]
THIỀN QUÁN MẤT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 40

THIỀN QUÁN MẤT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 40

Chánh văn: Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, Nghịch hạnh thuận hạnh thiên mạc trắc. Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu, Bất thị đẳng nhân tương cuố [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 39

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 39

Chánh văn: Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc Đại thí môn khai vô ủng trắc. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, Báo đạo Ma Ha Bát Nhã lực. Dich: [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 38

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 38

Chánh văn: Thủ Bất Đắc, Xả Bất Đắc, Bất Khả Đắc Trung Chỉ Ma Đắc. Dịch nghĩa: Lấy Chẳng Được, Bỏ Chẳng Được, Trong Chẳng Thể [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 37

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 37

  Chánh văn: Bất khả hủy, bất khả tán, Thể nhược hư không vô nhải ngạn. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Mích tức tri quân bất nhã [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 36

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 36

Chánh văn: Đàn chỉ viên thành bát vạn môn Sát na diệt khước tam kỳ kiếp Nhất thiết số cú phi số cú Dữ ngô linh giác hà giao thiệp Dịch nghĩa: [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 35

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 35

Chánh văn: Tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp. Thuần xuất đề hồ ngã thường nạp, Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh Nhất pháp biến hàm nhất thiết [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 34

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 34

Chánh văn:   Chấn pháp lôi, kích pháp cổ, Bố tứ vân hề sái cam lộ. Long tượng xúc đạp nhuận vô biên, Tam thừa ngũ tánh giai tỉ [...]
1 2 3 20 10 / 195 POSTS