Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 11)

BÀI 11

Hán Văn: Nhất cú Di Đà
Như lai tạng tâm
Thủy ngoại vô lãng
Khí nguyên thị kim

Việt dich: Một câu Di Đà
Là tạng tâm như lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!


Giáo pháp của Đức Bổn Sư có môn thiền quán niệm hơi thở. Đức Phật dạy: “ Khi thở vào thấy thở vào, thở ra, thấy thở ra. Hơi thở dài thấy hơi thở dài, hơi thở ngắn thấy hơi thở ngắn”. Trong phương pháp quán niệm hơi thở này thấy rất đơn giản bình thường, nhưng nó là một pháp môn thật vi diệu đem lại sự an lạc giải thoát. Nếu người chí tâm thực hiện tất cả những pháp môn Vipassana thiền quán tôi thường viết lên trên những bài viết đó là tất cả sự thực hiện tu học của tôi. Kinh nghiệm đã thực hiện qua và đã đem lại lợi ích cho bản thân rất nhiều. Khi chúng ta tĩnh tọa hít thở để ý thức được hơi thở ra vào dài ngắn cũng trong thời điểm đó chúng ta nghe thấy hay biết trên sự di chuyển của hơi thở A Di Đà Phật. Vùng hơi thở đi qua có những điểm ngứa, đau, mỏi …vv! Hãy thấy ngay nơi đó A Di Đà Phật. Thấy biết như vậy một thời gian thôi tâm ta sẽ thuần thực an tĩnh. Từ từ chúng ta sẽ thấy những khoảng, những đoạn trên thân của mình, thấy biết hơi thở A Di Đà Phật đó nó đi qua từng mảng da, từ trên xuống dưới, hơi thở A Di Đà Phật đó, những niệm tướng, cảm xúc, những linh ảnh, những ảnh hiện đã qua, những cảnh vọng tưởng ta đều thấy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật , A Di Đà Phật.

Đây chúng ta sẽ luận chứng một phần nào đó trong phương pháp thở A Di Đà Phật. Sao chúng ta dùng 2 chữ luận chứng. Hai chữ này khi nghe tâm ta nó sẽ tự đạo diễn, tự diễn đạt A Di Đà Phật trong hình ảnh ý niệm. Chúng ta vừa nói, người hành giả vừa nghe xong pháp môn này ( thở A Di Đà Phật) sẽ được sự lợi ích ngay. Trong quá trình tu học, chúng ta sẽ thấy biết, hay biết, cảm thọ qua từng ý niệm, từng cảm xúc, thọ cảm của thân tâm. Chúng ta sẽ biến tất cả những pháp thường, những chi tiết thường gây ra phiền não khiến chúng sinh đọa lạc nay thành pháp an lạc. Cõi cực lạ sẽ liền hiện ra trong từng giác niệm của ta.

Một câu Di Đà
Là tâm tạng như lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

Nếu người hành giả thấy biết sống hành niệm như vậy sẽ nhận ngay, thể hiện ngay là tâm Như lai.

A Di Đà Phật
Đâu đâu A Di Đà Phật
Đâu đâu – vạn pháp chúng sinh
Đâu đâu phiền não – Niết bàn
A Di Đà Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường