Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 12)

BÀI 12

Hán dịch : Nhứt cú Di Đà
Diệu chân như tánh
Xuân tại hoa chi
Tượng hàm cổ cảnh

Việt dịch : Một câu Di Đà
Lộ tánh diệu chân như
Sắc xuân nơi hoa sáng
Muôn tượng ẩn gương xưa

Tất cả các môn tu khác đều có rất nhiều chi tiết khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều tùy thuộc vào pháp môn tu học và cũng phải tùy thuộc về sự chỉ dạy, giảng dạy của bậc thầy thiện tri thức. Ở đây pháp môn thiền tánh A Di Đà Phật – Tức ngay tánh tâm ấy đã có sẵn phật tánh. Người tu sẽ thể hiện ngay một pháp A Di Đà Phật. Thở vào, thở ra nhẹ nhàng. Ngay nơi đó quán sát thấy từng chủng tử vi tế, từng niệm tưởng thể hiện lên người hành giả ngay nơi đó. Thấy – Nghe – Hay – Biết A Di Đà Phật ngay nơi từng niệm tưởng đó, không luận nhơ sạch, thiện ác gì cả. Chỉ có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nơi tâm thức người hành giả thực hiện, thể hiện trên từng niệm tưởng của mình. Trong thiên nhiên; xuân, hạ, thu, đông đủ bốn mùa. Mùa xuân đến thấy hoa xuân. Hạ sang ấm nóng vạn vật trưởng dưỡng. Thu tàng, lá đổ thời tiết lành lạnh. Đến đông sang vạn vật như ẩn tàng màu đen lạnh, gió rét từng cơn. Tất cả vạn vật, vạn pháp đến đều đem thể hiện ngay tâm của người hành giả. Mỗi cái, mỗi hiện tượng là rung A Di Đà Phật, Hoa nở, mỗi loài sắc hoa xúc chạm đến nhãn căn đều nghe nơi ấy, hay nơi ấy A Di Đà Phật. Cái lạnh giá của mùa đông từng cơn gió rét, từng xúc chạm của thời tiết đều A Di Đà Phật. Người hành giả dùng, thể hiện, biểu hiện từ trong ra ngoài đều là A Di Đà Phật. Đi, đứng, nằm, ngôi cho đến chỉ A Di Đà Phật.

Xuân đến hoa nở
Nụ hoa A Di Đà Phật
Sắc hoa ấy vang lên A Di Đà Phật
Đông lạnh – gió – gió – ghê rét
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật.
Nắng nóng của hạ sang
Đổ lửa của mặt trời
Từng tia nắng xuyên qua da
A Di Đà Phật
Sự tĩnh lặng mùa đông,
Mùa đông tĩnh lặng
Vòm trời đen – A Di Đà Phật
Rồi những ngày ấy
Đông qua, xuân đến,
Hạ sang, Thu tàng.
Hoàng Oanh hót
Cá lội – lá rơi
Hoa nở , A Di Đà Phật
” Chư pháp tùng bản lai,
Thường tự tịch diệt tướng.
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng Oanh đề liễu thượng – Kinh Pháp hoa)
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật – Trong tôi rồi ngoài tôi. A Di Đà Phật – Không có tới không lui – Không đi, không ở – Không trong , không ngoài. A Di Đà Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

 

Thiền tánh mật chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật

Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi

Kim Cang Kiết Tường