Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpPháp vị - Pháp cú

Như nói với tâm một mật ngữ

cửa động Long Thọ

Đâu đâu cũng sáng thông biết cả, thì cái thân tâm này trải rộng trên khắp vạn vật, vạn pháp. Người hành giả tu theo mật chú Chuẩn Đề phải biết thể hiện tu tâm của mình như thế lấy – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm để trưởng dưỡng tâm thanh tịnh. Lấy mật chú Chuẩn Đề kia làm phật sự. Vì khi thể hiện tâm ấy là – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm  tất cả chúng sinh trong tâm ta hờn giận, yêu ghét, thương buồn, thiện ác đều mang in rõ – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, thì vô lượng chúng sinh kia sẽ được hóa độ.

Hàng ngày chúng ta hóa độ vô lượng chúng sinh kia trong tâm mình, thì cũng tất hóa độ chúng sinh ở ngoài xã hội. Khi người ta đem cái giận hờn đến, người ta làm hại khổ mình, người ta tạo tác làm vui mình. Những cái thọ cảm đó nó đến như vậy, nhưng ngay đây ta đều chỉ biết chúng là – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Dù cho có vô lượng chúng sinh như vậy đi nữa, nhưng vẫn nói chúng một mật ngữ – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, làm động tác, động chuyển cũng vang lên – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH