Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeHỏi đáp Tu học

Lấy cái tâm vô ngã để bố thí!

 

Hỏi: Thưa Thầy! Người hành giả trong pháp tu mật chú Chuẩn đề thực hiện hạnh bố thí như thế nào?

Đáp: Trong pháp tu mật chú Chuẩn Đề người hành giả lấy cái tâm vỗ ngã đó mà thể hiện – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm để cho, để bố thí vạn pháp vạn vật.

Khi tất cả tròn đầy ở mỗi giác niệm đều có – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tràn đầy vạn pháp trong tâm. Đã có cả thảy sự vật thì tất cả đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nó sẽ tròn khắp ở mọi nơi không ngăn ngại. Như vậy! sự bố thí như vậy rất rộng lớn, tất bố thí Ba la mật. Khi vạn niệm đến tâm ta, ta thấy, ta cho niệm giác đó – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Mà cho như vậy, tất là ngay đó ta và vạn niệm đều nhận được – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cho và nhận đều là bình đẳng. Đã bình đẳng thì không có người cho, không người nhận, bố thí nhưng cũng không bố thí – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 0