Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeThư ViệnHình ảnh

Linh Thứu sơn- Gijjhakuta nơi Đức Phật từng thuyết kinh Hoa nghiêm!

Đaị hội Linh Thứu sơn
Ngày ấy bây giờ không khác
Ngay nơi vô lượng vô biên thiền định chư Phật, chư đại Bồ Tát
Cảnh giới hiện bày sống động hiện hữu
Ai nơi đó đồng nhập Thánh trí ?
Thể hiện năng lực trí huệ viên mãn!
Nam mô Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường
Gijjhakuta – Linh Thứu Sơn – Ấn độ 2022
Đỉnh núi Linh Thứu – Gijjhakuta nơi Đức Phật từng thuyết kinh Hoa nghiêm, Pháp hoa và nhiều bộ kinh Đại thừa khácGijjhakuta – Đỉnh núi Linh Thứu – Khu đồi cao gần 100m,ức Phật đã từng lưu trú ở đây khoảng 12 năm,(Gijjhakũta – Vulture Peak) Cách Bồ Đề Đạo Tràng – Bodhgaya 80km
Thạch thất ᴄủa Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất (Sāriputta)
Thạch thất của Ngài A Nan
Khu di tích bệnh viện của Bs Jivaka  nơi thăm khám bệnh cho tăng đoàn thời Đức Phật
Đường bộ hành lên đỉnh núi Linh Thứu
Ấn độ 11/2022
Kim Cang Đạo Nhất