Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Nhận giặc làm con

Cứ mãi trôi lăn trong nghiệp thức kia vì ta đã nhận lầm “ giặc làm con”. Ngay đây rất khó, vì bao đời kiếp ta đã từng huân tập trong vọng nghiệp kia rồi. Cho đến hôm nay, mặc dù ta tu, nhưng khó có thấy được tự tánh thanh tịnh của mình. Thường thường lấy nền tảng cái biết phân biệt vạn niệm trên làm căn bản tu tập, mà đã lấy sự phân biệt vạn niệm trên làm căn bản, thì chính ngay nơi đây nhận giặc làm con. Vì văn tự ngữ ngôn không nói lên được thực tướng của niết bàn. Mà ta thì cứ mãi tìm tòi, suy ngẫm lăng xăng loạn động để tìm chính chân đó, khiến cho chân tịnh đó thành vọng tịnh. Vì tự tánh thanh tịnh đã hằng có từ bao đời, chứ không phải do sự tác pháp tạo dựng nào mà hình thành nên nó cả.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường