Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTin tức

Nhờ nhân duyên cúng dường, phụng sự đức Phật Chiên Đàn Hương thuở ấy

Lúc ấy, đức Phật đang ở thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc Trong thành Xá- vệ có năm trăm người khách thương đi buôn bán phương xa. Trên đường đi, lạc vào một vùng hoang vắng rộng lớn, chẳng biết lối ra. Gặp lúc trời nắng nóng, không có nước uống nên đều sắp chết khát. Lúc ấy, những người khách buôn này liền cầu khấn đủ các vị thần, mong được cứu giúp, nhưng thảy đều không thấy linh ứng. Trong nhóm khách buôn có một người cư sĩ tin Phật, bảo mọi người rằng: “Này các ông! Đức Như Lai Thế Tôn thường lấy tâm đại bi mà ngày đêm quán sát chúng sinh, nơi đâu có người chịu khổ não ngài đều đến cứu hộ. Nay tất cả chúng ta nên cùng nhau chí tâm mà xưng niệm danh hiệu Phật, ắt sẽ được cứu hộ.”

Khi ấy, cả nhóm khách buôn nghe lời ấy rồi thì đều đồng thanh xưng danh hiệu Phật. Lúc đó, đức Phật nghe tiếng niệm Phật của nhóm khách buôn, liền cùng vua trời Đế-thích hiện đến chỗ những người này, đổ xuống một cơn mưa rất lớn. Những người khách buôn thoát khỏi cơn khát, dần dần tìm được đường trở về thành Xá-vệ.

Những người khách buôn khi về đến nhà liền thỉnh Phật và chư tỳ-kheo đến cúng dường. Đức Phật nhận lời. Bọn họ liền cùng nhau sắm sửa đủ các món cúng dường trang nghiêm, tinh khiết mà dâng lên Phật với chư tỳ-kheo. Phật cùng chư tỳ-kheo đến chỗ những người khách buôn mà thọ nhận cúng dường rồi, họ lại tỏ ý khát ngưỡng muốn được nghe Phật thuyết pháp. Đức Thế Tôn liền vì bọn họ mà thuyết pháp.

Nghe pháp xong, mọi người đều thấy tâm ý khai mở, nhiều người được đắc quả Tu-đà-hoàn, có người đắc quả Tư-đà-hàm, có người đắc quả A-na-hàm. Lại có người ngay khi đó phát tâm Vô thượng Bồ-đề.Khi ấy, các vị tỳ-kheo thấy sự việc như thế, bèn thưa hỏi Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có sự việc những người thương khách đây cúng dường Phật, nghe pháp rồi đắc quả như vậy.”

Cũng vì thế mà khắp trong cõi trời người, ai ai cũng muốn đến cúng dường ta.

Đức Thế Tôn đáp: “Này chư tỳ-kheo! Hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói.  Này chư tỳ-kheo! Về thuở quá khứ cách nay vô số kiếp, nước Ba-la-nại có Phật ra đời hiệu là Chiên Đàn Hương, cùng với các vị tỳ-kheo đi hóa độ chúng sinh khắp nơi, đến nước của một ông vua tên là Pháp Hộ. Khi ấy gặp lúc trời đang nắng hạn, các loại cây trái hoa màu chẳng thu hoạch được gì. Vua ấy nghe tin Phật đến thì liền cùng với quần thần ra nghênh đón, thỉnh Phật vào thành cúng dường các món ăn uống, y phục, thuốc men trong ba tháng. Đức Phật nhận lời.

Vua Pháp Hộ cho xây trong thành một cái hồ lớn, làm chỗ cho Phật và chư tỳ-kheo tắm rửa. Rồi phát lời thệ nguyện rằng: “Do nơi công đức này, nguyện cho Đế-thích sẽ đổ mưa lớn xuống khắp cõi đất này, tươi tốt hoa màu, lợi ích hết thảy chúng sinh.”

Phát nguyện vừa xong thì trời liền đổ mưa, thấm nhuần khắp nước. Khi ấy vua Pháp Hộ liền cho làm ra tám mươi bốn ngàn cái bình quý, sai lấy nước trong hồ Phật tắm mà đựng vào trong đó. Rồi sai người mang đến cho tám mươi bốn ngàn thành thị trong khắp nước, mỗi nơi một bình, ra lệnh phải lập tháp mà thờ kính cúng dường bình nước tắm Phật ấy.

Sau đó, vua lại phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nguyện thành quả Phật. Khi ấy, Phật Chiên Đàn Hương liền thọ ký cho rằng: “Ông về sau sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni.”Đức Phật bảo các vị tỳ-kheo: “Vua Pháp Hộ thuở ấy chính là ta ngày nay. Quần thần thuở ấy chính là tỳ-kheo các ông đó.

Nhờ nhân duyên cúng dường  phụng sự đức Phật Chiên Đàn Hương thuở ấy, nên trải qua bao kiếp lưu chuyển, ta chẳng bao giờ đọa vào các đường ác, thường hưởng những sự khoái lạc trong cõi trời, cõi người, cho đến ngày nay được quả vị Vô thượng Bồ-đề. Cũng vì thế mà khắp trong cõi trời người, ai ai cũng muốn đến cúng dường ta.”Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.

Trích Kinh Bách Duyên

COMMENTS

WORDPRESS: 0