Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 4

Người Hành giả Mật Tông bên ngoài hình thức chúng ta thấy phương pháp tu rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn có một câu Thần chú Chuẩn đề và cùng thấy biết vài cách kiết ấn. Thấy như vậy, chứ thật ra nó rất huyền biến trong nội thức. Nó có cả một kho tàng pháp bảo ở bên trong nội thức. Giáo pháp ba đời của Chư Phật đều nằm trong đó. Muốn thừa hưởng nó, muốn thực chứng nó cũng rất dễ, cũng rất khó. Khó với con người luôn chấp chặc mọi hình thức, chấp chặc mọi thứ xung quanh pháp tu để rồi cuối cùng tự ràng buộc, nhốt chặc, chấp chặc, dính vào những vọng tưởng, hình danh, sắc tướng.

Chúng ta nên quán soi các pháp, vạn vật đều là giả hợp cả. Nó hình thành các tướng do do từng chi tiết, từng thành phần, từng cá nhân mỗi cái tụ hợp lại duyên hợp lại mà thành thôi. Khi chúng ta đi vào phápThiền quán Mật Chú Chuẩn Đề mỗi hành giả chúng ta nên biết các pháp là không tướng vậy. Vì do sự giả hợp cho nên nó không có thực thể gọi là không tướng.

Người hành giả quán soi các pháp như vậy họ sẽ nhẹ nhàng trong hành trì. Họ đi, đứng, nằm, ngồi cứ trì niệm “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm”. Các duyên ngoài, trong đều hiểu nó là duyên hợp cả. Chúng ta định tĩnh vừa niệm vừa quán soi các pháp đến đi. Mỗi niệm khi nó ló lên, chúng ta nên nghe biết cái niệm vừa xuất hiện trên là “Úm Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”.

Khi Quán soi như thế đó tức là thân tâm và Pháp đồng một thể. Khi đã đồng với Pháp thì tiếng gió reo lên lướt nhẹ qua cũng là Thần Chú Chuẩn Đề. Rồi một tiếng động nhỏ, một sắc tướng nhỏ cũng là “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm”.

Tất cả những niệm tưởng nổi lên trong tâm thức cùng những tướng duyên từ căn, trần, thức mỗi mỗi đều nghe thấy “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm”. Mắt (Nhãn) khi nhìn thấy bông hoa là Trần thì lúc đó, Nhãn Thức liền sẽ phân biệt màu sắc, đẹp, xấu, thọ cảm sẽ xuất hiện. Trong chuỗi phân biệt sinh diệt đó ý niệm về màu sắc cũng là Thần chú Chuẩn Đề (Sắc), những ý niệm về thọ cảm cũng nghe thần chú chuẩn đề. Rồi tưởng tượng nên xấu đẹp, tướng tốt xấu, mỗi mỗi ý niệm trong đó đều nghe Thần Chú Chuẩn Đề. Và những ý niệm liên tục phân biệt tốt xấu, sinh diệt trong thời gian diễn tiến đó mỗi niệm đều nghe Thần chú Chuẩn Đề “Úm chiết lệ chủ lệ,chuẩn đề,ta bà hà. Bộ lâm”. Trong khoảng khắc thời gian đó, mỗi niệm nổi lên đều nghe Thần chú “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm”. Khi đã xứng được Pháp, y như pháp trên thì ngay chỗ đó không có chỗ được, chỗ đến, chỗ đi, không ta, không người, không thời gian, không gian cũng không. Nên ở đây không có ngăn ngại, không người, không ta, không sanh lão bệnh tử thì không có sự sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo.

Dĩ vô sở Đắc Cố, Bồ Đề Tát Đỏa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, Tâm Vô Quái Ngại. Vô Quái Ngại Cố, Vô Hữu Khủng Bố, Viễn Ly Điên Đảo Mộng Tưởng Cứu Cánh Niết Bàn”.

Nghĩa:

Vì không có chỗ được, nên Bồ tát y theo Bát nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh Niết bàn”.

Tất cả những niệm tưởng đều là Thần chú. Khi mỗi niệm ló lên hay trong vô ký (sự ló lên của niệm không hình danh sắc tướng, nhưng ở đây sắc là hư không tịch lặng). Ngay lúc đó, cái biết thấy Thần chú, mà cái biết thấy đó các bạn nên quán soi xem nó có sắc tướng, cảm thọ, tưởng tượng, có sự liên tục (Hành) rồi sự phân biệt thức không. Nó là ai, từ đâu đến. Khi đó sẽ thấy nếu thấy có hình tước, sắc tướng nên biết đó là duyên hợp. Rồi ngay chỗ đó có cảm thọ, xúc cảm làm ta vui an lạc hay những cảm xúc nào đó cũng thấy nó duyên hợp. Mỗi niệm nổi lên thấy như vậy thì sẽ quán soi Ngũ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không. Khi hành giả quán soi như vậy nó không có chỗ được nên (Bồ tát) hành giả y theo như vậy mà tu hành thì sẽ không có ngăn ngại.

Ở đây, không có một sự móng tâm, chuyền níu về bất cứ một pháp nào cả, luôn cả Niết bàn cũng không. Đây là cảnh giới chơn ngôn Chuẩn Đề thể hiện. Chơn ngôn thể tánh Mật Chú Chuẩn đề luôn ở khắp mọi nơi luôn chuyên chở thể hiện trong từng sát na niệm khởi. Cho nên là gốc, là mẹ, là Phật Mẫu Chuẩn Đề ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.

Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”.

Nghĩa:

Chư Phật trong Ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được Đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”.

Bồ tát chư phật ba đời đã y theo Bát Nhã để được đạo quả Chánh đẳng, chánh giác. Thì hôm nay, chúng ta cũng có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh cả hay nương tu theo Mật chú Chuẩn Đề thể hiện Mật Chú Chuẩn Đề “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm” trong từng giác niệm, trong vạn sự, vạn vật, vạn pháp, mỗi mỗi đều thể hiện lên: “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm” cho đến lúc Thần Chú Chuẩn đề là ta, Ta là thần chú. Và ngay chỗ đó, vì không có ta thì cũng không có pháp “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà. Bộ lâm”.

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Khổ chân thật bất hư

Nghĩa:

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật đa là Đại Thần Chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối

Cố Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức Thuyết chú Viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.

Nghĩa:

“Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha, bộ lâm.

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời , chiếu kiến ngũ-uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách .Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ,Tưởng,Hành,Thức diệc phục như thị .Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh , bất diệt, bất cấu , bất tịnh, bất tăng , bất giảm.Thị cố không trung vô sắc, vô thọ , tưởng , hành , thức.Vô nhãn , nhĩ , tỷ thiệt , thân , ý ; vô sắc ,thanh , hương , vị ,xúc , pháp ; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc , vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô Khổ , Tập , Diệt , Đạo , vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở đắc cố , Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật–đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên đảo mộng-tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú . Tức thuyết chú viết:
‘” Yết-đế , yết-đế , Ba-la yết-đế . Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha 
“.

Cư Sĩ Thanh Hùng,
Pháp Hiệu Chánh Trí

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar
  Kim Cang Hải Mật 3 năm ago

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 • comment-avatar

  Trong Kinh Đức Phật có dạy người tu học nên có 2 loại thức ăn là Thiền duyệt thực và Pháp hỉ thực.Chính những loại thức ăn này mới trưởng dưỡng huệ mạng chúng ta.Chúng con may mắn được thọ ân Pháp bảo,pháp hành của Thầy,hằng ngày lại được đọc ,nghe pháp lý từ sự giảng bày của Thầy,được huân tập giác niệm Thần chú Chuẩn Đề để tập xứng với pháp,y như pháp.Sự huân tập,thọ nhận của chúng con còn vụng về,cạn cợt nhưng theo lời Kinh ,thì thiền duyệt thực,pháp hỉ thực,chẳng phải chúng con đang được thọ hưởng hằng ngày đấy sao.Chỉ là,sự thọ nhận,cảm nếm của mỗi người do cơ duyên,căn duyên mà có sự sai khác.Tựu trung lại,chúng con đều được thọ hưởng gia tài pháp bảo hằng ngày.Ân Minh Sư giáo hoá,đệ tử chúng con làm sao đáp đền.Xin lắng lòng đồng niệm :
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
  Om Mani Padme Hum.

 • comment-avatar

  Con thấy Thầy giảng bài Bát Nhã Tâm Kinh kết hợp với Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề rất hay.mới đầu con có nghe các Sư tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh con thấy trong lòng mình có một xúc hân hoan cảm mến với Bát Nhã Tâm Kinh.hôm con nghe Thầy giảng ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh kết hợp với Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề thật là màu nhiệm Thầy giảng giải rõ ràng dành mạnh người đọc dễ hiểu và cảm nhiễm với lời kinh Thầy bình giảng.Thầy đã chỉ dạy cho chúng con phải có lòng kính tin và thực hành giáo pháp thì tu học mới phát triển được trí tuệ.lấy trí huệ Bát Nhã và Mật Chú Chuẩn Đề đi trên con đường đạo 
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
  Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 
  Nam Mô Quan Tự Tại Bồ Tát 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Om Ma Ni Pad Me Hum 
  Úm Xỉ Lâm 
  Úm Lam 
  Úm A Hùm 
  A Mi Đà Phật