Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

TIẾNG KẺNG NƠI ĐÁY LÒNG

 

Nhìn một dòng nước chảy êm ả trên một con sông, nhưng có biết đâu dòng sông đó trong nước đó nó có vô lượng vô biên những hạt nguyên tố, phân tử, điện năng đó để nó vận động chuyển hóa dòng nước đó. Người hành giả Thiền quán mật chú Chuẩn Đề họ thấy ngay những hạt đang chuyển động đó, thấy ngay những năng lực, điện năng đó tâm của họ niệm năng lực động chuyển thấy ngay trên những hạt những dòng điện đó sự chuyển động, chuyển hóa thể hiện đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Người hành giả trì niệm trong hành thức – Tức là ; sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ ấm.  5 cái này nó cũng ràng buộc ta khó thoát khỏi sinh tử luân hồi, bị trôi lăn mãi trong luân hồi. Đó là cái gì đó, và có những suy nghĩ hành niệm khác nhau không đi sâu vào những vấn đề trên. Nhưng ngay đây muốn nói đến hành giả tu theo thiền quán, thiền tánh mật chú Chuẩn đề họ sẽ tu trên bất cứ hình thức nội dung giáo pháp nào, ở bất cứ mọi nơi không phân biệt giàu nghèo ngu trí, trên mỗi tầng lớp khác nhau. Tức là ngay đây sắc, thọ, tưởng, hành, thức ngũ ấm đang là họ, họ là ngũ ấm.        Nhưng nói vậy chứ thật ra khi tỉnh thức biết tu theo ngũ ấm chính ngũ ấm là sự tu, thì ngay đó người hành giả đã thoát ra hay nói đúng hơn họ đang tự tại giải thoát trong pháp tu của họ. Họ đem cái biết rõ ràng trong từng khía cạnh chi tiết nội dung khác nhau.  Qua thời gian không gian quá khứ, hiện tại, vị lai…có Thiên đường, Cực lạc khi mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, họ có địa ngục nhân gian, ngã quỉ, súc sinh, phàm thánh. Khi mật chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Mật chú Chuẩn Đề là tâm của Đức Phật Mẫu tâm của một vị Phật rất vi diệu, ý niệm thấy cảm nhận vang động cùng khắp lớn thì mật chú đó thể hiện như vậy. Khi ý niệm cảm nhận thấy rõ biết rõ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thu gọn nhỏ lại thành hạt bụi, thành hạt hạ nguyên tử lớn nhỏ, nhỏ rất nhỏ hơn nữa thì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm và khi ý niệm không có nghĩ gì đi nữa về hành mật chú Chuẩn đề thì Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm có mặt khắp nơi, có mặt trong tiếng hát, trong tiếng chim kêu, trong suối reo, trong những bọt nước của sóng biển, trong những gợn sóng tung tăng của biển, trong những hạt cát, bụi trần, mây. Những sự cảm nghĩ, cảm gì về thiện, về ác  về đi ở, không gian và thời gian, vô lượng vô biên sự có mặt ở khắp nơi, ý niệm vạn pháp, vạn vật Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm chân ngôn này, mật chú này tại sao, tại sao? Có công năng như vậy. Vì mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là tâm chú của Đức Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Đã là tâm của Phật thì là tâm của 10 phương 3 đời chư Phật. Tất cả vạn pháp là pháp Phật, thì 10 phương 3 đời chư Phật, pháp Phật chưa từng thiếu, chưa từng vơi đi và vô thủy vô chung không biết đó từ đâu, ở đâu đến và đi. Vì tất cả Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là tâm Phật. Tâm Phật có vô lượng vô biên trùng trùng duyên khởi sự lý. Nói về “sắc” thì không thể nghĩ bàn hình sắc quốc độ, ánh sáng. Nói về thọ thì sự ma sát vạn sự vạn vật sinh diệt chuyển hóa vô lượng vô biên nóng lạnh nhiệt năng hình tướng sắc ngay đó cũng sinh ra thức, hành, tưởng. Cũng từ đó sinh ra năm uẩn cũng không thể nghĩ bàn được.

Người hành giả  tu theo thiền quán, thiền tánh mật chú Chuẩn đề đang thể hiện đại định, đại trí, đại tuệ trong vô lượng vô biên sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nghĩa là ở đâu đó hay không đâu đó có sắc thọ, tưởng, hành, thức thì có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cho đến ở đâu đó và không đâu đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì ngay đó cũng như là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Một ánh chớp xuyên qua đáy lòng

Đáy lòng nơi đâu nhỉ!

Chỉ một sợi tơ

Ngay đó đang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • comment-avatar

    Thật khó và thật khéo ở ngay chỗ ngũ ấm này. Trên mặt văn tự người tu chúng ta thường hay bị kẹt và dính vào pháp như ngay chỗ ngũ ấm này là cửa ngõ của luân hồi sinh tử, nhưng nó cũng là cửa đạo của người tu. Ngay chỗ này người hành giả thông được thì đời sống tự tại thoải mái. Chúng ta bị kẹt dính ở chỗ thấy các pháp ngũ ấm là đối tượng để thực hiện, và có người thấy nó và thực hiện nó Tức là có nhân và ngã…khó ở chỗ này và cũng khéo thiện xảo trí huệ ở chỗ này. Nhưng ngay chỗ này Thầy đã phá chấp cho chúng ta cứt đứt nguồn luân hồi sinh tử. Ngũ ấm cũng là ta, ta là ngũ ấm. Khi có sự rõ thông như vậy thì người hành giả không bị các pháp ràng buộc nữa, mà họ thoải mái chủ động tới lui , động chuyện vận hành các pháp trong sự lợi ích của chúng sinh.

    Kính lạy trí huệ vô thượng tự tại của Thầy đạo sư vô nhân. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

  • comment-avatar

    Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…