Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Con đường giác ngộ

Trong tất cả đều là đạo, mặc tình tới lui xuôi ngược, khế hợp cái không khế hợp được, thì ngay đó chính là tâm của đức Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Om Mani Pad Mê Hùm.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường