Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị Nghiệp

Làm sao phân biệt chân vọng tâm?

 

Chân tâm cùng vọng tâm khi đối cảnh làm sao phân biệt chân vọng?

– Vọng tâm đối cảnh có biết, nhưng mà biết nơi cảnh thuận nghịch, rồi khởi tâm tham sân. Lại trong đó chứa cảnh rồi khởi tâm si. Nơi cảnh khởi 3 độc ; tham, sân, si đủ rõ là vọng tâm.
– Còn chân tâm không biết mà biết, chiếu khắp bình đẳng, nên khác với cây cỏ. Chẳng sanh yêu ghét, nên khác với vọng tâm. Tức đối cảnh rỗng sáng chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng biết mà biết ấy là chân tâm.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH