Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 39

Chánh văn:

Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc
Đại thí môn khai vô ủng trắc.
Hữu nhân vấn ngã giải hà tông,
Báo đạo Ma Ha Bát Nhã lực.

Dich:

Im thời nói, nói thời im.
Cửa đại thí mở toang thông suốt.
Có người hỏi ta giải tông gì,
Thưa rằng Ma Ha Bát Nhã lực.

 

Đây cũng nói lên hình ảnh tâm của Đức Thích Ca khi Ngài niêm hoa dơ cánh hoa lên, ngay tức thời đó Đức Ca Diếp mỉm cười. Ngay đó Ngài không nói, nhưng đã diễn đạt tất cả vạn pháp. Ngài Ca Diếp cũng không nói điều gì, nhưng cũng đã nhận thấy được tất cả. Ở sự tu hành nghe và thấy đều sử dụng cho nhau, họ thấy ở cảm thọ, nghe và thấy đều sử dụng cho nhau. Họ thấy ở cảm thọ, nghe ở cảm thọ, thấy nghe ở cái biết. Cho nên sự nghe thấy đó không cần phải dùng một loại ngôn ngữ nào để diễn đạt cả. Vạn pháp cây cỏ, hoa lá, đất đá sông núi, chim ca đều diễn đạt được càn khôn vạn pháp trong đó luôn luôn mở toang cánh cửa đại đó.

Im thời nói, nói thời im.
Cửa đại thí mở toang thông suốt.

Tất cả cử chỉ nhướng mày, mỉm cười,dơ tay, dơ gậy đều diễn đạt được. Chúng ta thấy nghe như vậy, thì mới xứng với pháp không phải nghe suông, không cần có ngôn ngữ, không đợi người mở miệng mới nghe được. Nghe được như vậy là ta nghe được suốt ở mọi khía cạnh, ở mọi vạn pháp ý niệm.

Có người hỏi Ngài Duy Chánh Thiền sư: Thầy lấy danh là Thiền sư mà sao không nói thiền?

Ngài bảo rằng: Ngày đêm nhờ vạn tượng diễn bày, ngôn ngữ nói ra có gián đoạn, mà pháp này vô tận, cho nên gọi là tạo hóa vô tận tạng.

Ngài nói rằng: mặc dù không nói gì về Thiền cả, nhưng ở vạn tượng, vạn pháp muôn hình muôn vật đều diễn bày được diệu pháp. Chỉ cần thấy một đóa hoa, một tiếng chim, một giọt nước, tiếng gió nó cũng khế hợp được tâm ta cùng với vạn tượng. Ngay đó vạn tượng cùng người không nói gì. Nhưng có một loại ngôn ngữ bí mật, một loại hình ảnh tâm đã thể hiện được điều đó.

Người hành giả thấy một đóa hoa, họ sẽ thấy nó đang trong một sức sống, nó đang trong từng sát na của thời gian đang nở dần. Trúc biếc xanh kia cũng vậy, nó đang xanh biết trong tâm và cảnh đồng diễn đạt được nơi đây. Cái lực mà làm cho sự thấy sống lại của vạn tượng kia. Ngài Huyền Giác nói:

Có người hỏi ta giải tông gì,
Thưa rằng Ma Ha Bát Nhã lực.

Cái lực này nó sẵn từ bao giờ. Khi con người không chỗ bám víu, tâm ngay chỗ đó không sinh, thì lực rộng lớn bát nhã đó thể hiện – Ma ha là lớn – Bát nhã là trí huệ  – Lực trí huệ rộng lớn. Nó rộng lớn vì chỗ nào cũng đều có nó cả, nó không bị hạn chế chấp dính ở một điểm nơi nào cả. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nó rộng lớn viên tròn trong vạn tượng, vạn pháp, gọi là tâm. Nó viên tròn không dính mắc ở bất cứ vạn pháp, một pháp nào, thì mới đúng là tâm. Từ chỗ không dính mắc ở một pháp, một niệm nào. Cho nên nó đồng với sự ly tất cả pháp, đó là thể hiện lên bản tánh thanh tịnh đúng với câu: “Có cả thảy sự vật là tâm, Ly cả thảy sự việc là tánh”. Lấy ngay câu này để chúng ta khế hợp với mật chú Chuẩn Đề – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Chúng ta thể hiện tất cả pháp tất cả ý niệm, mỗi mỗi pháp đều thấy nghe mật chú –  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Có pháp thấy cũng nghe, có hình ảnh cũng nghe, không hình ảnh không thấy cũng đều nghe. Chúng ta thấy nghe tất cả pháp viên dung như vậy, thì tất cả sẽ được bình đẳng. Tất cả sẽ là một, một là tất cả. Cho đến khi đó, không còn một khởi niệm nghe thấy gì cả, mà tất cả vạn tượng đều niệm cho. Khi đó thì có công nhưng dụng được đạo.

Trong tất cả đều là đạo, mặc tình tới lui xuôi ngược, khế hợp cái không khế hợp được, thì ngay đó chính là tâm của đức Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Om Mani Pad Mê Hùm.

Chân tâm cùng vọng tâm khi đối cảnh làm sao phân biệt chân vọng?

– Vọng tâm đối cảnh có biết, nhưng mà biết nơi cảnh thuận nghịch, rồi khởi tâm tham sân. Lại trong đó chứa cảnh rồi khởi tâm si. Nơi cảnh khởi 3 độc ; tham, sân, si đủ rõ là vọng tâm.
– Còn chân tâm không biết mà biết, chiếu khắp bình đẳng, nên khác với cây cỏ. Chẳng sanh yêu ghét, nên khác với vọng tâm. Tức đối cảnh rỗng sáng chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng biết mà biết ấy là chân tâm.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH