Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 38


Chánh văn:

Thủ Bất Đắc, Xả Bất Đắc,
Bất Khả Đắc Trung Chỉ Ma Đắc.

Dịch nghĩa:

Lấy Chẳng Được, Bỏ Chẳng Được,
Trong Chẳng Thể Được, Liền Thế Được.

 

Đây là một loại chuyển ngữ mà Đức Huyền Giác đã thể hiện một hình ảnh tâm. Hình ảnh của tâm thì nó không có sắc tướng, mà nó cũng không phải không có. Cho nên “ Lấy chẳng được”, sờ trước mắt mà thủ bất đắc. Khi có nó rồi thể hiện khế hợp trong cái không khế hợp không được không có chỗ bám tâm. Bám vào để tâm sinh, thì ngay chỗ ấy mới thật là được. Thật là ngộ nghĩnh phải được trong cái không được, không chỗ bám víu trên mới là xong. Nhưng khi xong chuyến này, thì cũng không chỗ để, được rồi cũng không chỗ cất. Xả bất đắc bỏ chẳng được. Ngay nơi chỗ không bám víu vào đâu để cho tâm sinh, thì tức khắc nhận ngay đó đi không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Khi suy nghĩ thuộc về tình thức . Hãy lấy nhận ngay chỗ không được gì, tỉnh giác nơi đó thì liền được.

Trong tất cả hành trạng tâm thức của người hành giả đối với vạn pháp. Thì ngay nơi đó chúng phải thật tỉnh giác lấy tính không của nhà Phật, nhìn mọi vật đều thấy được duyên giả tạo, hình thành sinh diệt trùng trùng duyên khởi lên nhau. Nếu chúng ta thấy tỉnh giác như vậy được là trong mọi hành trạng ý niệm đều có cái biết của mình tỉnh giác ngay đó. Mặc tình cho vạn pháp sinh diệt muôn hình vạn tượng, người hành giả chỉ biết ngay chỗ sinh khởi đó, cái biết đó nó hằng có trong muôn đời, nơi sự vật vạn pháp. Chúng ta không cần phải phân biệt bận tâm, duyên đến cứ biết duyên đi cứ biết trong tâm ta không có một gợn tình thức thọ cảm nào nổi lên cả. Khi có tình thức thọ cảm, ý niệm trong tâm nổi lên, thì ngay đó nó cũng sẽ có cái biết nổi lên. Đến một lúc nào đó tự nhiên chúng ta cũng không cần cái biết đó nữa. Vì tất cả cũng chỉ là vọng tưởng, sở tri chướng thôi. Lúc này ta bình thản an lạc để cho cái biết bí mật, trong tâm mật đó tự nổi lên. Nhưng ngay đây phải thực hiện tỉnh tỉnh mà lặng lặng. Cái xao động nổi lên “ tỉnh tỉnh”, nhưng không dính mắc phân biệt loạn động là “ lặng lặng”.

Người hành giả Mật chú Chuẩn Đề lấy tất cả sự lăng xăng loạn động, tĩnh lặng vạn pháp mà nghe ngay nơi nó sinh diệt loạn động đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tất cả các duyên, ý niệm một pháp nào đến người hành giả cũng nghe chân ngôn ấy. Mới ban đầu chúng ta nghe Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cái âm của chín chữ viết rõ ràng, về sau khi tâm người hành giả bắt đầu có thấy mật chú đó ít nhiều trong vài ý niệm sự vật. Như có thể nghe thấy tiếng chim kêu, mà nghe thành Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, hay tiếng xe ô tô, xe máy. Khi tập sự nghe được như vậy thì chín âm đó nó đã gom nhỏ lại, nó đi từ sự thô kệt lớn dài rộng đến sự nhỏ nhiệm vi tế. Đến một lúc nào đó, người hành giả khi ngồi tĩnh tọa thiền quán chỉ thấy một hạt sáng trong tâm như những vi trần nổi lên, thì cũng nghe thấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nghe được một hạt nguyên tử đó cho nhẫn đến nhiều hạt nổi lên, nổi lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cứ thiền quán như thế, cho đến nhiều rất nhiều hạt nguyên tử đều niệm thì ta sẽ thấy trong vạn pháp đó nó thường niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

 

 Thấy như vậy, cũng là thấy được sự diệu dụng của Đức Phật Quán Thế Âm Như Lai. Khi nghe thấy như vậy được thì người hành giả cũng không thấy thân mình nữa, vì tất cả vũ trụ này nó cũng đều hình thành bằng những vi sinh nguyên tử không khác nhau. Một cũng là nhiều, nhiều cũng là một, một hạt cát cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Thì tam thiên đại thiên thế giới kia cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Người hành giả tu theo mật chú Chuẩn Đề kết hợp được hai nền tảng tư tưởng Hiển và Mật, từ đó mới được tự do thoải mái. Vì tất cả pháp vạn niệm người hành giả kia đều biết được tướng không giả có, thâm nhập lý không vô tướng. Từ đó thể hiện từng bước mật chú trong từng ý niệm từng pháp. Khi tâm người hành giả đã thông được như trên vào ra trong tâm thức “Lý” không chướng ngại, vào ra trong sự hành pháp không vướng lại tất cả là tất cả đàn pháp, mạn đà la đều thực hành thông lạc, an lạc trong pháp sự. Có nhìn thấy được tướng duyên hợp giả có trên, thì người hành giả sẽ chủ động sử dụng được những hình trạng mạn đà la là vuông, tròn, tứ trụ, bát trụ, mọi hành trạng mạn đà la… Như vậy thì người hành giả sẽ dễ dàng đi trong lý sự viên dung Hiển Mật viên thông mới là cứu cánh.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Mê Hum

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường