Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 42


Chánh văn:


Pháp Đông lưu, nhập thử thổ,
Bồ Đề Đạt Ma vị Sơ Tổ.
Lục đại truyền y thiên hạ văn,
Hậu nhân đắc đạo hà cùng số.

Dịch :


Pháp sang Đông, vào Trung Quốc,
Bồ Đề Đạt Ma Tổ thứ nhất.
Y Bát sáu đời thiên hạ nghe,
Người sau đắc đạo không kể xiết.

Ở đây Đức Huyền Giác nói tiếp theo phần truyền thừa Thiền tông từ Đức Đạt Ma sư tổ, đến Đức Lục Tổ Huệ Năng. Sự truyền thừa này bắt đầu từ Đức Bát Nhã Đa La trao giáo pháp này từ Thiên Trúc cho Đức Đạt Ma sư tổ, sang Trung Quốc truyền lại. Ngài sang Trung Quốc truyền cho Đức Huệ Khả, rồi tổ Huệ Khả truyền sang Đức Tăng Xán, cho đến Đức Lục Tổ Huệ Năng. Trong thời gian truyền thừa này rất nhiều người thọ nhận tu học thành đạo quả. Nhất là ở thời Đức Lục Tổ giáo pháp Thiền tông được hưng thịnh cực thịnh:

Người sau đắc đạo không kể xiết.

Sự truyền thừa bằng y bát đến đời Lục Tổ Huệ Năng thì cũng chấm dứt. Khi Đức Đạt Ma sư tổ qua Trung Quốc, vì Ngài là người Ấn Độ để làm tin sự truyền thừa cho thế gian người đời, Ngài mới bắt đầu lấy y bát làm tín vật chứng minh truyền thừa lại cho Đức Huệ Khả. Đức Huệ Khả là người Trung Hoa đầu tiên thọ nhận Thiền tông này, sự truyền y bát cho 6 đời.

Y Bát sáu đời thiên hạ nghe,
Người sau đắc đạo không kể xiết

Qua đời truyền thừa, đến Đức Lục Tổ Huệ Năng là Thiền tông đã hưng thịnh, người đời đã trọn tin vào giáo pháp Thiền tông.  Cho nên Đức Lục Tổ không truyền y bát tiếp nữa. Trên là một lý do, và có những lý do cho tâm tham, sân, si của người đời chỉ chấp chặt vào y bát hình tướng kia mà tham cầu. Lòng si mê tham cầu đó đã gây ra biết bao điều tranh chấp, tranh giành. Đức Lục Tổ cũng đã nằm trong hiểm họa đó, cho nên Ngài để tránh những điều đó, muốn chúng sanh hãy quay về với tự tánh thanh tịnh của mình mà tỉnh giác tu học. Còn y bát chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Chủ đích là sự tỉnh giác thọ nhận tâm pháp, phật tánh thanh tịnh.

Và điều thứ 3 nữa Ngài không truyền y bát nữa là ở bài kệ của Đức Đạt Ma sư tổ.

Một hoa nở năm cánh,
Kết quả tự nhiên thành.

Từ những yếu tố nguyên nhân trên, từ đó trở về sau không con truyền y bát nữa, chứng thực qua lời kệ đó thì thấy từ Ngài Đạt Ma sang truyền cho đúng 5 đời nữa. Trong năm đời này tự nhiên nhiều người biết tới hiểu thông học hỏi tự chứng vô số kể, và qua năm đời đó được các đời Tổ truyền sang Tổ.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Mê Hum

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 1