Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 46

 

 

Chánh văn:

 

Tác tại tâm, ương tại thân,

Bất tu oan tố cánh vưu nhân.

Dục đắc bất chiên vô gián nghiệp,

Mạc báng Như Lai chánh pháp luân

 

 

Dịch:

 

Làm tại thân, ương ở thân,

Thôi chớ trách người với kêu oan,

Muốn được khỏi mang vô gián nghiệp,

Thì chớ chê bai chánh pháp luân.

 

 

Ngay nơi mục này, ngài Huyền Giác nói là những việc làm của mình do tâm suy tính tạo tác mà nên. Nếu trong việc làm của mình xấu thì sẽ gặt quả xấu, làm thiện thì được quả tốt an lành. Mọi điều là do nhân quả cả. Khi chúng ta làm thì phải gánh chịu đừng có thân thân trách phân gì. Những việc làm và những hậu quả đó không có ai đem đến cho mình, chỉ do chính mình mà ra.

 

Ngài răn dạy chúng ta nên tỉnh giác mà tu học, đừng vì một việc gì đó mà đành huỷ hoại chánh pháp, khinh chê phật pháp mà tổn hại đến thân tâm phải đoạ vào địa ngục vô gián chịu khổ.

 

Nhân bài này tôi xin nói lên vài ý niệm. Ở diễn đàn tâm mật, pháp tu là Mật chú Chuẩn Đề trong đó có Ngũ bộ chú, cùng Uế tích Kim cang. Trên diễn đàn có những chương mục của quí đạo tâm người ta chuyên tu, nhẫn nại chịu mọi điều khó khăn để tu học. Người hành giả đó có đạt được những mặt lợi ích đem đến lợi lạc bản thân cùng gia đình xã hội. Qua những bài viết của vị ấy có người thấy hay thấy hợp với ý mình cũng thích tu theo pháp môn này. Trong số đó cũng có một số người đạt thành lợi ích và cũng có một số không đạt được. Vì sự tu nó phải do sự thật tín tâm, kiên nhẫn tu trì. Và nó cũng ảnh hưởng đến  những phước báu lâu đời nhiều kiếp của một con người. Cho nên có người đạt thành sớm, có người không. Có người họ không tiếp tục tu theo mật pháp họ lặng lẽ ra đi để tìm một pháp môn khác. Điều đó thì cũng tốt bởi vì căn duyên họ không phù hợp.

 

Nhưng ở đây muốn nói lên một số người khi vào đây họ luôn tham tưởng lúc nào cũng muốn cầu cho nhanh đạt, để đem cái đạt thành đó phục vụ cho cá nhân gia đình họ. Nhưng với tâm tham vọng đó thì đâu có đạt được. Vì tất cả giáo pháp của Đức Phật đều nằm trên sự thanh tịnh, định tĩnh, xoá đi tam độc tham, sân, si. Mà những người như thế đó lại đi ngược lại. Thử hỏi có đạt được không? Không bao giờ đạt được. Và cũng có những con người khi vào tu mật pháp này ở xã hội họ làm ăn, hoặc cuộc sống của họ tạo tác đầy dẫy nghiệp ác. Khi thấy sự nghiệp bông lung, nghiệp khổ bệnh tật nghèo khổ đến họ nhảy vào nhận trong thời gian ngắn, tâm họ cũng không định tâm được do sự loạn tưởng điên đảo của sự thất bại, đau thương gây ra tâm bấn loạn. Bản thân tâm cũng khó trì chú, hàng ngày chỉ ú ớ vài 3  câu lõm bõm. Vậy mà vọng tưởng tham vọng muốn đạt thành. Khi không đạt thành thì ngay lúc đó sanh tâm chia bè lập phái xuyên tạc nói xấu phật pháp, nói xấu mật chú Chuẩn đề. Những linh phù, những câu chú khi họ thọ nhận đều có những ấn chứng nhất định chứng tỏ rằng ngay giờ phút đó có chư vị, một năng lực huyền linh đã chứng cho họ, để họ biết rằng thần chú đó, linh phù đó có đầy đủ năng lực rõ ràng như Đức Phật đã nói. Nhưng khi về với tâm loạn động như thế đó không thể thành tựu thêm được nữa. Nghiệp đổ, thì ngay lúc đó đổ thừa là thần chú gây ra, thật là vô minh. Khi lòng tham cầu không đạt được, thì nóng giận buông ra những lời huỷ báng mật chú cho thoả lòng. Nhưng những điều đó không bao giờ mất trong tâm của bạn, nó sẽ theo mình hết kiếp này đến rất nhiều kiếp khi duyên đến, hình ảnh đốt linh phù, cùng những lời huỷ báng mật chú kia nó hiện về, nó không bao giờ mất cả.

 

Ví như khi chúng ta ngồi uống nước nói chuyện. Những câu chuyện tình tiết có khác, có thiện có ác. Xong buổi uống nước đó cùng những hình ảnh lời nói đó nó đã mất, nhưng thật tế nó không bao giờ mất. Khi một duyên nào đó nó có một không gian, thời gian, con người giống như buổi uống nước đó, thì những hình ảnh đốt linh phù, những lời huỷ báng đó hiện về. Và khi thân tứ đại này suy yếu, lúc ta bị bệnh tật, não suy thì những cảm giác sợ sệt loạn tưởng sẽ nổi lên thể hiện lên, làm cho con người gây tội đó tưởng tượng đến ma quỉ, đến não hại mình do tội đốt linh phù, huỷ hoại mật pháp trên. Cái địa ngục đó nó nằm ngay trong chính tâm mình.

 

Khi tôi viết những ý niệm này, những ai trước đã làm như vậy hãy mau mau sám hối lại. Vì mật chú, phật pháp không bao giờ hại con người, hại chúng sinh cả. Tất cả tội chướng nhơ sạch đều do con người. Mật chú Phật pháp chỉ đem lợi lạc an lành giải thoát cho chúng sinh thôi.

 

 

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường