Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 62

Chánh văn:

 

Giả sử thiết luân đỉnh thượng toàn,

Định huệ viên minh chung bất thất.

Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt,

Chúng ma bất năng hoại chân thuyết,

Tượng giá tranh vanh mạn tiền đồ.

Thuỳ kiến đường lang năng cự triệt.

 

Dịch:

 

Ví cho vòng sắt chuyển trên đầu,

Định tuệ sáng tròn trọn chẳng mất.

Nhật dù lạnh, nguyệt dù nóng,

Lời chân thật ma nào phá hỏng.

Xe voi ngạo nghễ cứ tiến lên,

Mặc sức bọ trời theo ngăn chống.

 

Ngay nơi bài này ngài Huyền Giác nói lên sự tin tưởng tuyệt đối vào giào pháp Đức Như Lai. Một lòng không thay đổi và sự tu học định lực đó cho dù trên đầu Ngài vòng lửa cháy, nóng bức nhưng sức định tụê vẫn sáng tỏ. Vì chân lý đạo giải thoát của Như lai là tối thắng không có một pháp nào qua cả, không một pháp thứ hai nào nữa, dù cho mặt trời lạnh, mặt trăng nóng:

 

Nhật dù lạnh, nguyệt dù nóng,

Lời chân thật ma nào phá hỏng.

Xe voi ngạo nghễ cứ tiến lên,

Mặc sức bọ trời theo ngăn chống.

 

 

Đây thật là lòng tin dũng mãnh không gì lay chuyển được sự chân thật, chân thật của tự tánh thanh tịnh, không có pháp nào một sự kiện nào, không thể có một cái để lay chuyển nó. Ngài Huyền Giác đã thấy chân lý đó đã thực thụ chứng thành chân lý đó. Cho nên Ngài nói là dù cho ma chướng cũng không thể phá hỏng được lời chân thật đó. Đây là một niềm tin bất thối chuyển. Đây chính là Ngài Huyền Giác đã sống thật với sự chân thật đó. Từ trong trí huệ chân thật đó nói ra thì không thể nào những cái hư dối phá hại được.

 

Lời nói của Ngài đúng là giúp chúng ta có lòng tin vững chắc để chúng ta thắp sáng đuốc trí huệ mà tiến tu. Thời đời nay của chúng ta ít ai có được lòng tin vững chắc, tâm giãi đãi tham cầu tu ít muốn đạt nhiều, và chúng ta luôn đặt trên sự tìm cầu ham muốn chứng đắc ham muốn thần thông. Những thứ ham muốn đó, nó đã đưa chúng ta xa rời đi sự sống chân thật. Vì tất cả lòng ham muốn đều nằm trong sự dục vọng. Tự tánh thanh tịnh chân thật kia không có một vật, không có người, không có phật, không có sự chứng đắc, không có sự không chứng đắc, không dính một vật, một pháp nào cả. Chúng ta hãy lấy lý chân thật thanh tịnh đó mà Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, để hoà tan vào sự chân thật.

 

Khom lưng – Cò Bay – Cá lội – Hoa nở – Mưa rơi – Đá bay – Con vẹt – Ăn cơm – Dơ tay – Nháy mắt.

 

Cư Sĩ Thanh Hùng

Pháp Hiệu Chánh Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 1