Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẤT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 40

Chánh văn:

Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức,
Nghịch hạnh thuận hạnh thiên mạc trắc.
Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu,
Bất thị đẳng nhân tương cuống hoặc.

Dịch:

Hoặc phải hoặc quấy người chẳng biết,
Thuận hạnh, nghịch hạnh trời khó xét.
Ta đã từng qua bao kiếp tu,
Nào phải tầm thường cùng dối gạt.

Trong bài này, ngài Huyền Giác nói chỗ phải quấy trái phải. Ngay bản tâm thanh tịnh, thì không có phân biệt phải quấy trái phải gì cả. Vì bản tâm ấy không có vật trong đó, cũng không thiếu một vật trong đó. Tạm nói là vật, là này, là kia để hình thành ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Chứ thật tế trăng đã sáng từ vô thủy, trăng không di không dịch, cũng không trụ, thì tay nào chấp dính nơi đấy được.

Ở ngay đây chỉ có người không hội, không nắm, không bỏ nó, không bị vướng víu nào tâm sinh, thì mới gọi là đạo. Tất cả vạn pháp chúng ta cứ tĩnh tâm ngồi quán tưởng từ thấp đến cao, từ nhiễm ô đến trong sạch, từ thiện đến ác. Thử xem coi tất cả chỉ là một trò phi tưởng, chấp giữ những cái sở tri trong tâm thức mà ra thôi. Bây giờ ngay đây chúng ta ngồi thiền quán tướng sự vật, thấy nó duyên hợp giả có, rồi lấy cái lý đó để làm bàn đạp, làm kinh nghiệm tu chứng, thì thật ra rất là phiền toái. Vì tất cả những nghĩa lý sâu xa kia chúng ta cho rằngbay bổng, bay xa cao vời vợi, là phương tiện cứu cánh đi nữa. Thì thực ra nó cũng được un đúc góp nhặt được nhiều người, nhiều ý niệm mà hình thành nên. Từ đó người ta lấy những ý niệm đó đặt thành ngôn từ kinh nghiệm giảng dạy. Rồi đến hôm nay chúng ta cứ mải mê chạy theo hình danh sắc tướng, ngôn ngữ đó rồi chấp dính si mê, lấy cái đó bảo rằng do của mình mà có.

Những cái ta thấy được, ta nghe được, thọ cảm được đều biết được. Đó gọi là sở tri chướng. Chúng ta bao năm qua, bao đời, bao kiếp lặn lội, trôi nổi trong sinh tử luân hồi, lấy cái đó để là sự sở tri chướng của mình, lấy cái giả vọng tưởng đó để đi tìm cái chân. Thì không có bao giờ, không được bao giờ.

Khi chúng ta lấy những thứ đó phải luôn tỉnh giác, nhớ nghĩ đến lời đức Phật, chư Tổ giảng dạy mà ngay nơi đó hãy thong thả tỉnh giác, quán soi sự vật để biết rõ bản tánh chân thật thanh tịnh của vạn pháp. Hãy buông xả những điều đã học, biết sự giả hợp của vạn pháp hình thành hư huyễn. Ngay đó tỉnh giác không chấp, không bỏ. Để chúng ta thoải mái nhẫn nhục đợi thời duyên chín mùi, khế hợp với bản tánh thanh tịnh.

Ngay nơi đây người hành giả nên tự niệm – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì 9 chữ thần chú này nó cũng không có nghĩa gì để người hành giả bận tâm chấp dính vào nó. Ngay nơi đó tâm người hành giả sẽ sanh một cảm giác nhè nhẹ, do thọ nhập thần chú trì niệm, từ từ thọ nhập trì niệm đó, nó sẽ sanh một lực vô hình không từ đâu đến, không phương hướng. Cái lực đó sẽ giúp cho nội thức niệm – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Thật vi tế nhỏ nhiệm. Khi nội thức hình thành nội niệm này rồi, thì cái biết sẽ có mặt trong từng sát na, cái biết đó không một cũng không, hay không đến không lui, không sanh không diệt.

 

Ngay đây: Hoặc phải hoặc quấy người chẳng biết,
Thuận hạnh, nghịch hạnh trời khó xét.
Ta đã từng qua bao kiếp tu,
Nào phải tầm thường cùng dối gạt.

.

Ngay đó với tâm hạnh đó người hành giả buông thỏng tay vào chợ tác phật sự, tùy duyên thuận nghịch mà tới lui. Kinh nói: “Được niệm hay mất niệm không gì chẳng phải là giải thoát. Pháp thành, pháp phá đều là niết bàn. Trí tuệ ngu si đều thông làm bát nhã, pháp thành tựu của Bồ tát, ngoại đạo cũng là Bồ đề”.

Ngay nơi đó người hành giả họ tự điều phục lấy mình, vì họ biết rõ hành trạng của chư pháp, làm bất cứ điều gì cũng phải ngay nơi tâm họ an lạc, không phân biệt dính mắc một mảy may nào cả. Thuận nghịch tự điều phục chỉ một một đích làm lợi lạc cho chúng sanh, thể hiện phật pháp vạn tượng, vạn pháp.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Mani Pad Mê Hùm.

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu : TC Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 4
 • comment-avatar

  “Thuận nghịch tự điều phục chỉ một một đích làm lợi lạc cho chúng sanh, thể hiện phật pháp vạn tượng, vạn pháp.”

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
  Om Mani Padme Hum

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Con nguyện trì niệm mật chú Chuẩn Đề để cầu trí huệ

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 

 • comment-avatar

  Chúng ta tu sao mà luôn bị dối gạt? ai dối gạt ai, hay chính mình dối gạt mình mà không tự biết? Ở đây Ngài Huyền Giác cũng như Thầy luôn phơi bày sự chân thật đó cho chúng ta thấy mà tỉnh giác : “Hãy buông xả những điều đã học, biết sự giả hợp của vạn pháp hình thành hư huyễn. Ngay đó tỉnh giác không chấp, không bỏ. Để chúng ta thoải mái nhẫn nhục đợi thời duyên chín mùi, khế hợp với bản tánh thanh tịnh.”

  Thầy nói như vậy người hành giả niệm thần chú Chuẩn đề cứ nhẫn mà đi cùng với nó sẽ có ngày khế hội như lời Thầy chỉ bày!

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…