Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 51

Ấn độ 2013

Chánh văn:

 

Ngô tảo niên lai tích học vấn,

Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận,

Phân biệt danh tướng bất tri hưu,

Nhập hải toàn sa đồ tự khốn.

 

Dịch:

 

Ta đã nhiều năm gom góp học vấn,

Cũng từng sớ giải tìm kinh luận,

Phân biệt danh tướng mãi không thôi,

Vào biển đếm cát ôi nhọc uổng.

 

Ngài Huyền Giác trong phẩm văn này, Người đã tỏ bày tâm sự giúp kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng: Ngài cũng đã từng nhiều năm gom góp kinh nghiệm, góp tích luỹ kinh nghiệm sự học của mình. Ngài đã mạnh dạn nói lên những điều đó chỉ ra lầm lẫn vay mượn của người làm của mình. Chứ thật ra chưa có của mình. Những thứ vay mượn đó đều là ở bên ngoài cả. Lấy những nghĩa lý văn tự của người làm của mình huân tập vào bên trong, rồi tự lấy cái nghĩa lý, ngữ ngôn đó mà đứng ra phân tích, phân biệt cho rằng mình hay.

Người tu chúng ta thời nay thường hay tu học theo kiểu đó. Càng đi càng học chỉ nhọc nhằn lao khổ thôi, chứ không đem lại sự an lạc được.

 

Ngài Huyền Giác khi xưa cũng đã từng đi nghe những trường giảng kinh luật, rồi chấp vào đó phân biệt, phân tích chữ nghĩa danh sắc. Những phương pháp như vậy chỉ làm nhọc công Ngài . Cho đến khi gặp được đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài mới đi vào tâm pháp tu học. Khi đó mới biết những cái trước đây không liên quan gì đến bản tâm thanh tịnh cả. Vì bản tâm thanh tịnh đã hằng có, không cần phải thêm bớt một cái gì. Càng phân biệt càng lún sâu vào vọng tưởng, càng đi xa bản tâm thanh tịnh của mình. Khi tỉnh giác nhẹ nhàng không buông không bỏ, tỉnh giác nhận chứng thấy nghe các pháp từng lúc, nhẹ nhàng ngay đó thì mới có sự an lạc.

 

Người tu mật chú Chuẩn đề ngay nơi đó hãy nhẹ nhàng thoải mái Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Các pháp đến cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH